Cadmus fordítás Cadmus
Iszlám világ

2015. 09. 19.

Egy muszlim gondolatai: Az Iszlám a békéről

2015. 09. 19.

“Hívők! Mindannyian lépjetek be a békességbe, és ne kövessétek a sátán nyomdokait! Hiszen ő nektek nyilvánvaló ellenségetek.” (2:208)

A Korán a békét hirdeti:

“Ha békére hajlanak, akkor te is légy hajlandó rá!” (8:61)

“A jó cselekedet nem egyenlő a rosszal. Valami jobbal tartsd távol (a rosszat)! És íme! Aki eddig ellenséged volt, igaz baráthoz hasonlóvá lesz.”(41:34)

“Allah nem tilt el azoktól, akik a vallás miatt nem harcolnak veletek, és nem is űztek el titeket otthonaitokból. Legyetek jóravalók és igazságosak velük! Allah szereti az igazságosakat.” (60:8)

“A hívők egymás testvérei, ezért teremtsetek békét testvéreitek között! Óvakodjatok tetteitekkel Allahért, hogy irgalomra leljetek!” (49:10)

És a harcról mit tanít a Korán?

“Megengedett (a harc) a hadat üzenteknek, mivel jogtalanság érte őket. Allah pedig képes győzelemre vinni őket, kiket jogtalan elűztek otthonaikból csak amiatt, hogy azt mondták “Allah az Urunk”. Ha Allah nem fékezné meg egyik embert a másik keze által, akkor a kolostorok, templomok, zsinagógák és mecsetek mind elpusztulnának, holott az Ő Nevét zengik ott. Allah megsegíti, aki Ővele van. Ő az Erős, és a Tiszteletes.” (22:39-40)

Miért is ne küzdenétek Isten ösvényén azon gyenge férfiakért, nőkért és gyermekekért, akik így szólnak: „Urunk! Ments meg minket e kegyetlen lakosokkal teli városból, küldj értünk egy Tőled eredő védelmezőt és felszabadítót!” (4:75)

“Miért is ne harcolnátok egy olyan néppel szemben, amely megtörte a békét, elzavarta a Prófétát és amely elsőként támadott?” (9:13)

Ha a fenti Ájákat ismeri valaki a Koránból, máris nyilvánossá válik a számára mindezek fényében, miként is kell értelmezni a manapság egyes körök által a szövegkörnyezetéből kiragadott Ájákat a Koránban:

“Küzdjetek Isten ösvényén azok ellen, akik hadat üzennek néktek. Ám ne lépjétek át a határokat! Isten nem szereti, ha valakik határszegők! E helyzetben öljétek meg őket, bárhol ütköztök is meg velük, és űzzétek ki őket onnét, ahonnét ők is már kiűztek titeket! A viszály súlyosabb az ölésnél. A mekkai Szent Mecsetnél azonban ne csatázzatok, kivéve, ha ők ott támadnának reátok. Ha rátok támadnak, akkor öljétek őket! Így történik a hitetlenek megbüntetése. De ha abbahagyják azt, úgy Isten a mindent Megbocsátó, az Irgalmas.” (2:190-192)

“A hitetlenségbe kívánnának rángatni titeket is magukkal együtt. Ha nem vándorolnak el Isten ösvényén, akkor hát ne vegyétek őket gyámolítótoknak! Ha ettől is elfordulnának, akkor ütközzetek meg velük, és e helyzetben öljétek őket, bárhol is csapnátok össze velük. Sem gyámolítót sem segítőt ne vegyetek közülük! Kivéve, ha egy veletek békében álló népnél oltalomra lelnének, vagy ha azokról lenne szó, akiknek szívük vonakodik az ellenetek, vagy a csoportjuk elleni küzdelemtől. Ha Isten úgy akarta volna, erőt adott volna nekik fölöttetek, és akkor harcra kéltek volna ellenetek. Ám, ha visszatartják kezüket az ellenetek való küzdelemtől, és békességgel jönnek felétek, akkor az Isten semmi utat nem ad nektek ellenük!” (4:89-90)

 

“Minden lehető haderőt és csatalovat készítsetek fel ellenük, hogy általuk Allah ellenségei illetve a ti ellenségeitek megrémüljenek, és azok is, akikről Allah tud, ám ti nem. Bármit is költekeztek Allah útján, visszafizettetik néktek, és semmi jogtalanság nem ér majd titeket. Ha pedig békére hajlanak, akkor te is légy hajlandó rá! Hagyatkozz Allahra, Ő a mindent Halló és Tudó.” (8:60-61)

“Azon politeistákat leszámítva, akik békekötésük után nem támadtak rátok, és nem is uszítottak rátok senkit. Velük viszont tartsátok be a békét, míg véget nem vetnek annak! Allah szereti a tetteikkel óvakodókat. Midőn a sértetlen hónapok letelnek, öljétek a politeistákat, bárhol is ütköznétek meg velük! Ejtsétek őket foglyul, ostromoljátok meg őket, várjatok reájuk minden rejtekhelyről! Ám ha megbánva elhagyják tetteiket, imádkoznak és zakátot adnak, hagyjátok őket útjukon! Allah Megbocsájtó és Irgalmas. Az is kivétel a politeisták közül, aki a védelmedet kéri. Adj hát neki védelmet, hogy hallhassa Allah Szavát! És helyezd el őt biztonságos helyen. Amiatt van ez, mivel tudatlan nép ők.” (9:4-6)

“Miért is ne harcolnátok egy olyan néppel szemben, amely megtörte a békét, elzavarta a Prófétát, és amely elsőként támadott?” (9:13)

“Mikor összecsaptok a hitetlenekkel, üssetek a nyakakra, majd a legyőzetésük után ejtsetek foglyokat! Őket ezután vagy nagylelkűségből, vagy kiváltásért cserébe engedjétek szabadon! Így lészen ez a háborúság végzetéig.” (47:4)

De még olyan Ájákat is kiragadnak a Koránból, aminek semmi köze nincsen ezen kényszerű önvédelemből illetve ellenséges hatalmakkal szemben vívott harcra szólításhoz:

“Így szólt Urad az Angyalokhoz: “Veletek vagyok, segítsétek hát a hívőket! A hitetlenek szívébe megrémülést támasztunk, csapjatok hát a nyakakra, és minden ujjbegyre!” (8:12)

Mohamed Próféta (béke legyen vele) életrajzából tudjuk, hogy a muszlim közösség első csatározása az őket Mekkából elzavaró hitetlenekkel hidzsra után 2-ben a Bedri ütközet volt, ahol Allah láthatatlan angyali seregekkel segítette a muszlimokat. Az ellenség holttestein lévő sebesülésekből tudni lehetett, kik voltak az angyalok áldozatai: nekik a nyakukon és minden ujjbegyükön volt található a sebeik. A fenti Ája erre utal.

 

További tények az Iszlámról:

  1. Allah 99 Nevéből az egyik “esz-Szelám”, vagyis “a Béke”
  2. A muszlimok köszöntése “esszelámin ‘álejkum” annyit jelent, “Béke reátok!”
  3. A túlvilági Paradicsom egyik elnevezése: “Dár esz-Szelám”, vagyis “A béke birodalma”
  4. Tilos bárkit is az Iszlám felvételére kényszeríteni: “Senkit sem lehet bekényszeríteni a hitbe.” (2:256)
  5. Az Iszlám főbenjáró véteknek tekinti az ölést, egyetlen lélek megölése az egész emberiség megölésével ér fel (5:32)
  6. A muszlimok nem kényszerítették még honvédelemre se a más vallásúakat, csupán az azt fedező dzsizja adót szedték be tőlük. Muávijja (elégedettség vele) kalifa visszaadta az összes dzsizját egy keresztény

Az Iszlám tehát a béke vallása. Bármely muszlim, aki nem tartja ezen szabályokhoz magát, ellent mond az Iszlám tanításainak.

Béke reátok! Esszelámin ‘ÁÍlejkum!

Orientalista.hu – (Forrás: muszlimgondolatok.blogspot.hu)

Megosztom:

Back to Top ↑