Cadmus fordítás Cadmus
Diplomácia

2018. 02. 01.

Exkluzív: A Szocsiban megtartott Szíriai Nemzeti Párbeszéd Kongresszusának záró nyilatkozata

2018. 02. 01.

Az Oroszország üdülővárosában, Szocsiban 2018. január 29-én és 30-én, a szíriai kormány és az ellenzék küldöttjeinek részvételével megrendezésre került szíriai nemzeti párbeszéd kongresszusának zárónyilatkozata:

Mi, a szíriai nemzeti párbeszéd kongresszusának küldöttei, akik a szíriai társadalom minden szegmensét, politikai és polgári hatalmát, etnikai, vallási és társadalmi csoportjait képviseljük, a baráti Orosz Föderáció meghívására érkeztünk Szocsiba, azzal a szándékkal, hogy véget vessünk népünk 7 éve tartó szenvedésének, remélve, hogy sikerül közös megegyezésre jutnunk és hazánk egyszer s mindenkorra mentesül a fegyveres konfrontációktól, valamint a társadalmi és gazdasági rombolás alól.

További célunk, hazánk méltóságának helyreállítása helyi és nemzetközi szinten, az alapvető jogok és szabadságjogok biztosítása hazánk összes állampolgára számára, és ami a legfontosabb, a békés és szabad élethez való jog biztosítása erőszak és a terror nélkül. E cél elérésének egyetlen módja hazánk problémáinak politikai rendezése a következő elvek alapján:

1. Tisztelet és teljes körű elkötelezettség a Szíriai Arab Köztársaság / Szíria állam szuverenitása, függetlensége, területi integritása és egysége, mint föld, és mint nép felé egyaránt. E tekintetben a nemzeti terület egyetlen részéről sem mondunk le. Szíria lakosai továbbra is elkötelezettek, és minden törvényes eszközzel kiállnak a megszállt szíriai Golan helyreállítása mellett, az ENSZ Alapokmányával és a nemzetközi joggal összhangban.

2. Tisztelet és teljes körű elkötelezettség Szíria nemzeti szuverén egyenlősége és a nem-beavatkozás betartásával kapcsolatos jogok iránt. Szíria, az arab világ részeként nagy mértékben fog szerepet vállalni a nemzetközi közösségben és a régióban egyaránt, összhangban az ENSZ alapokmányával, annak céljaival és elveivel.

3. A szíriai nép demokratikus eszközökkel, törvényes szavazásokon keresztül fogja meghatározni országa jövőjét, és kizárólagos jogot kap saját politikai, gazdasági és társadalmi rendszerének külső nyomás vagy beavatkozás nélküli megválasztására, Szíria nemzetközi jogaival és kötelezettségeivel összhangban.

4. A Szíriai Arab Köztársaság / Szíria demokratikus és nem szektáns állam lesz, amely a politikai pluralizmuson és az állampolgárok egyenlőségén alapul, vallástól, etnikai és nemi hovatartozástól függetlenül a jogállamiság teljes tiszteletben tartásával és védelmével, hordozva a szíriai társadalom kulturális sokszínűségét és a közvélemény szabadságát, beleértve a hit szabadságát, az átlátható és felelősségteljes kormányzást, és a nemzeti jogot is, a bűnözés, korrupció és rossz gazdálkodás ellen szükséges hatékony intézkedések megtételével.

5. A nemzeti egység, a társadalmi béke és az átfogó, kiegyensúlyozott fejlődés iránt elkötelezett állam, pártatlan képviselettel a helyi közigazgatásban;

6. Folytonosság és nagyobb teljesítmény elérése az állami és közintézmények részéről, szükség esetén reformokkal, beleértve a közfinanszírozás és a tulajdonjogok védelmét, valamint azt a törekvést, hogy a közszolgáltatások az összes állampolgár számára elérhetőek legyenek mindenfajta megkülönböztetés nélkül, a legmagasabb szintű kormányzással és a nemek közötti egyenlőséggel összhangban. Az állampolgárok a hatékony működés előnyeit fogják élvezni hatóságokkal való kapcsolataikban, garantálva a jogállamiság, az emberi jogok, valamint a magán- és közjogok maximális betartását.

7. Erős, egységes, meritokratikus nemzeti hadsereg, amely feladatait az alkotmánnyal és a legmagasabb szintű normákkal összhangban végzi. Feladatai a nemzeti határok és az emberek külső fenyegetettség és terrorizmussal szembeni védelmének ellátása, továbbá, a jogállamiságon alapuló nemzetbiztonság fenntartása hírszerző és biztonsági intézmények közreműködésével, az alkotmány és a törvények maradéktalan betartása, ill. az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Az erő alkalmazása az illetékes állami szervezetek kizárólagos előjoga.

8. A terrorizmus, a fanatizmus, a szélsőségesség és a szektarianizmus minden formájának feltétel nélküli elutasítása – és aktív elkötelezettség az ellenük való küzdelemben -, valamint terjedésük megakadályozásában.

9. Az emberi jogok és a szabadságjogok tiszteletben tartása és védelme, különösen a válság idején, biztosítva az egyenlő jogokat és lehetőségeket mindenki számára, faji, vallási, etnikai, kulturális vagy nyelvi identitásbeli, nemi vagy bármilyen más megkülönböztetés nélkül. Olyan hatékony működés, amely figyelembe veszi a nők egyenlő jogait és lehetőségeit az intézményi és döntéshozatali struktúrákban való képviseletükben és részvételükben, ez okból olyan aktív intézkedéseket vezet be, amelyek célja a nők legalább 30% -os reprezentációja, és az egyenlőség elérése.

10. Szíria és nemzeti identitása értéket növeli az ország történelmi és kulturális sokszínűsége, valamint az összes vallás, civilizáció és hagyomány által hozzáadott diverzitás, és e sokszínű alkotóelemek együttes jelenléte, összhangban az ország nemzeti kulturális örökségének és a különböző kultúráknak azonos szintű védelmével.

11. A szegénység elleni küzdelem és annak felszámolása, az idősek és egyéb kiszolgáltatott csoportok – beleértve a speciális bánásmódot igénylő személyeket, árvákat és a háború áldozatait – támogatása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek és a menekültek biztonságának garantálása, valamint jogaik védelme és segítségnyújtás otthonukba történő önkéntes és biztonságos visszatérésükhöz.

12. A nemzeti örökség és a természeti környezet megóvása és védelme a jövő nemzedékek számára a környezetvédelmi előírásokkal és a kulturális örökség szándékos megsemmisítésére vonatkozó UNESCO nyilatkozattal összhangban.

Mi, a szíriai büszke nép képviselői, akik szörnyű megpróbáltatásokon mentek keresztül, mégis kellőképpen erősek vagyunk a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemhez, kijelentjük, hogy eltökélt szándékunk hazánk jólétének helyreállítása, valamint a tisztességes és biztonságos élet garantálása mindannyiunk számára.

Ennek érdekében megállapodtunk abban, hogy a Szíriai Arab Köztársaság kormányának küldöttsége, a széles körű képviselettel rendelkező ellenzéki küldöttséggel együtt alkotmányos bizottságot hoz létre az ENSZ égisze alatt, egy alkotmányos reform megfogalmazásaként, amellyel a politikai megoldáshoz kíván hozzájárulni a Biztonsági Tanács 2254. számú határozatával összhangban.

Ez az Alkotmányügyi Bizottság magában foglalná a kormányt, az ellenzéki képviselőket, a szakértőket, a civil társadalmat, a függetleneket, a törzsi vezetőket és a nőket. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy megfelelő mértékben biztosítva legyen a szíriai etnikai és vallási erők képviselete is. Végleges megállapodást kell elérni az ENSZ által vezetett genfi folyamat során az Alkotmányos Bizottság létrejöttéhez szükséges mandátumokról, feladatkörökről, hatáskörökről, belső szabályzatokról és a kiválasztási kritériumokról.

Felhívjuk az ENSZ főtitkárát, hogy jelölje ki a szíriai különmegbízottat, aki az Alkotmányügyi Bizottság genfi munkafolyamatait támogatja majd.

Orientalista.hu – Vivkamar

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑