Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Vélemény

2015. 10. 31.

Szótár a Mához (2. rész)

2015. 10. 31.

Ha valaki hazudni kezd, csak úgy tudja hitelességét megtartani, ha minden nap többet és nagyobbat hazudik. Lassan egy ellen-szótárat kell összeállítani azért, hogy a klónok tudatra ébredjenek…

 

 

 1. Gazdagság:Anyagi jólét, ami nem a befektetett munka függvénye. Azoknak jut osztályrészül, akiknek meg van engedve ez az állapot. Ez a csoport ki sem tud térni előle, míg akik nem ebbe a körbe tartoznak, meg sem tudják közelíteni a létnek e formáját.
 2. Regisztrálás : Önkéntes lajstromba vétel, melynek során a magát felírató személy egy rabigát vesz a nyakába, melyből kibújni nem tud. Regisztrálással az alany automatikusan maga ellen léptei életbe azokat a törvényeket, rendeleteket, melyeket regisztráció nélkül megúszhatott volna. A regisztráció az első lépés ahhoz a folyamathoz, melynek során 100 egység bevételből minden regisztrálással a származtatott kötelezettség alapján 200 egység befizetés válik esedékessé.
 3. Sírhely megváltás: Befizetés egy sírhely használati jogának elnyerésére. Fejlett országok sajátossága, hogy 20-25 évenként az elhunyt személyt a következő 20-25 év befizetésére kötelezik. Amennyiben az elhalt képtelen elhagyni sírját, hogy kötelezettségének eleget tegyen, úgy kiássák, és közös sírban helyezik el csontjait. Fejletlen, ill. fejlődő országokban tisztában vannak azzal, hogy az elhunyt személy nem tud fizetni és az idők végezetéig nyugton hagyják sírboltjában. Lehet, hogy emiatt a bevétel eleséstől maradnak fejletlen államok.
 4. Szentírás : Sémi népek közti csetepaték, ellenségeskedések gyűjteménye, melyet az egész világ követni kénytelen, mert nekik van pénzük ezeknek a botránytörténeteknek a tömeges kommunikációjára. Ami a múlt, az a jelen is, mert ma is azzal kell foglalkoznia a világnak, ami a sémi népek között történik. Ahogy változnak az erőviszonyok és érdekek a jelenben, úgy változik a történelmi emlékezet és módosulnak az írások is. A múlt eseményeinek gyűjteménye a Szentírás, a jelené pedig az újságírás…
 5. Emberiség bibliai eredete : Noénak három fia volt. Sém, Hám és Jáfet. E háromtól származik az emberiség. Khám fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kánaán.  Hám azt jelenti fekete, tehát valószínű, hogy belőle származnak a fekete népek. Jáfet fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. Jáfet feltehetőleg a sárga népek ősatyja. Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. Sém egyik fiának Apaksádnak kilencedik generációjú leszármazottja Ábrahám a zsidók és arabok őse. Mi, fehér civilizációk kizárásos alapon csak azoktól az állatoktól származhatunk, melyeket Noé a fiain kívül a bárkájába gyűjtött. Talán ez a titka, hogy így is tekintenek ránk…
 6. Mítosz:Egy koncepción alapuló kitalált és felfújt történet, mely egy népcsoport nimbuszát és érdekeltségét növeli a többi vele élő népek között. Tárgyaknak is lehet mítoszuk, ami növeli értéküket. Pénzkérdés, hogy egy mítosz mennyire válhat dominánssá és ezzel üzletté.
 7. Európai Unió : A több évszázadon keresztül bevételt biztosító gyarmatosítási lehetőségek kimerülése után létrejött tömörülés, mely további időszakra biztosítja a munka nélküli jövedelmet azok számára, akik kitalálták. A lényege, hogy a tömörülésen belül fenn kell tartani a gazdasági különbségeket, adósságcsapdákat, melyek a gazdaságilag biztos lábakon állók kockázatnélküli gazdagodását lehetővé teszik. A pénz sohasem ott folyik be, ahol a munka folyik.
 8. Szólásszabadság : Olyan jog, ami az illető egyén anyagi állapotával egyenesen arányos. Amennyiben bérből és fizetésből élő személyről van szó, megszólalása egybe kell, hogy essék a munkaadó véleményével, hiszen elvesztheti állását. A vállalkozó véleménye befolyásolja azt, hogy kap-e megbízást. Amennyiben az illetőnek nincs bevétele, azt mond, amit akar, úgyis cselekvőképtelen.
 9. Szabad választások : A szólásszabadsággal összefüggő jog, mely akármilyen választási akarat esetén ugyanazt az eredményt produkálja.
 10. Érdektelenség : Állapot, melynek tömeges létrehozásával elterelhető a figyelem a világ lényegi folyamatainak megismeréséről. Ennek eszköze az érzelmek korbácsolása, majd lehűtése, gagyi tájékoztatás, kommunikáció alkalmazása, illetve olyan igények, célok köztudatba ültetése, melyek elérhetetlenek. A tömegmegmozdulások, tüntetések kicsikarása, majd azok eredménytelensége is létrehozza az érdektelenséget.
 11. Jó és rossz logikája: Nézőpontok a világ megismerhetőségére. A jó logikájából, a világ megismerhetetlen. Tehát, ha azt feltételezzük, hogy olyan erők mozgatják a világot, melyek célul tűzik ki az éhínség felszámolását, az emberi jogok érvényesítését, az emberek helyzetének javítását, akkor semmilyen folyamat nem érthető. Ha azonban azt vesszük alapul, hogy cél az emberiség létszámának drasztikus leépítése, a szegénység gyökeres kiirtása a szegényekkel együtt, betegségek terjesztése és emberiség ellenes katasztrófák létrehozása annak érdekében, hogy csak egy szűk, de fizetőképes réteg élvezhesse a világot, akkor minden értelmet kap.
 12. ENSZ :A második világháború után létrehozott nemzetközi szervezet, mely a világ rendje és békés munkálkodása felett őrködik. Költségvetése a tagországok befizetéséből áll össze, de ezek nem mind képesek saját kötelezettségüket leróni. Helyettük az USA fizet és ezzel a nemzetközi szervezet költségvetésének meghatározó hányadát az USA állja. Ezért jelenformájában az ENSZ az USA rendje és munkálkodása felett őrködik a világbékéjének rovására.
 13. Biztonsági Tanács : Az ENSZ legfontosabb szerve, mely a világ biztonságáért felel. Öt állandó tagja: USA, Oroszország, Kína, Egyesült Királyság és Franciaország. Egyben ez az öt ország az, amely a világ legjelentősebb fegyver exportőre.
 1. Devizahitel: Egy bankok által indított kezdeményezés „az unokáid is fizetni fognak” címmel. Mivel az eddigi akciók nem vezettek sikerre és 2012. dec. 21-re meghirdetett világvége nem jött össze, ezért újabb apokalipszist előidéző megoldást kellett kitalálni. A devizahitel konstrukcióban egy olyan szerződést kell az adósnak aláírni, mely a bankok állandóan változó feltételrendszerét és árfolyamváltozását rabigaként kényszeríti rá a hitelezőre, akinek jogait a szerződés annyira apró betűvel írja, hogy sasszemmel is képtelenség elolvasni. Mikroszkópos vizsgálatok azonban több év után kimutatták, hogy ez az apró betűs leirat sem tartalmaz a hitelező számára jogokat, csak kötelezettségeket.
 2. Magyarország mindenkori kormánya: Egy olyan egykori iskolatársakból verbuvált intézmény, melynek belső rendjét a közösem elkövetett bűn adja. Az ebből adódó fenyegetettségi koefficiens alapján meghatározható az illető kormánytag hatásköri és illetékességi területe. A mindenkori kormány számára a hitelesség és a szakmai háttér riasztó, ezért bármely oldal kerül hatalomra, először a szakmai kádereket irtják ki. Idővel ez oda vezet, hogy csak a politika komiszárjai váltják egymást székükben, és akinek még van önbecslése az elhúz innen. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
 3. Jogállam: Állam, ahol a jognak van igazsága és az ember igazságának nincs joga.
 4. Kampányidőszak Magyarországon: Elmekórtani esetek harcának ideje a hatalomért, mely a két legbetegebb elme rivalizálásában csúcsosodik ki. Orbán és Gyurcsány egymással történő leszámolásáról szól, melyhez csupán díszlet az ország és béget a nép. Amint átlépjük a határt Ausztria felé és hátratekintünk látjuk, hogy a két főhős által elhitetett tanok egyike sem létezik, a világ mosolyog, nyugodt, éli életét, míg a magyarok egymás kizsigerelésére, önpusztításra felépülő rendszere abnormális normákat táplál, melyek sehol máshol a nagyvilágban nem léteznek.
 5. A politika szemléletszűkítésének alapelve: Az ember képes a dolgok nagyobb összefüggéseinek meglátására is, mint ahogy a politikusok azt láttatják vele.
 6. Evolúció a rabszolgaságba: Fiatalon az ember büszkén veszi magára felnőtté válás tárgyi eszközeit, bankkártyákat, mobiltelefonokat, mindenféle intézményhez kötő azonosítókat, vonalkódokat, melyektől a későbbiekben nem tud megszabadulni és bilincsként láncolják a helyhez, ahol él. Ezek az örökös röghöz kötés modern módozatai, melyek jobban megfosztják szabadságától az egyént, mit az egykori földesúr pandúrjai, hiszen ezek a gondolatot is szolgaságban tartják.
 7. Zene és sport szerepe: A kultúrák igen fontos átkötő elemei a zenék, mert ezeket attól függetlenül is lehet élvezni, hogy egyik, vagy másik ideológiát követnék. Talán éppen ezért a zenének, sportnak a jövőben sokkal több szerep jut egy globalizált világ békéjének megteremtésében.
 8. Egy nyugdíjas által érzett hazaszeretet: Megköszönöm, hogy egész életemben szerethettelek, s te javaidból mindvégig kihagytál.
 9. Időskori szex: Arról van szó, hogy jól esne, de csak szoftver van meg, a hardver már nem áll rendelkezésre.
 10. Miért kell agyakat pusztítani: Ha nincs agyad, sohasem jössz rá, hogy a szép gondolat a legnagyobb kincs. Arra sem jössz rá, hogy másképp is gondolhatod, így vezethetővé válsz.
 11. Az Iszlám előnye Vatikánhoz képest: Az iszlám azért nyer, mert nem tart fenn az erény és tisztesség példaértékű bemutatására emberekből álló szervezetet, mert akkor elbukna, mint Vatikán… Ami ember által nem betartható, azt egy könyvre bízza.
 12. Papok és közemberek közi dilemma: Szemfényvesztés lenne vallásnak nevezni azt a sztereotip mozgáskombinációt és előírt mormogás sorozatot, aminek kivitelezését csak a papok képesek rendszeresen végrehajtani, mert egész embert kíván. A mindennapi ember megélhetési küzdelmébe ez nem fér be.. Ami befér, az a gondolat, de ez a papok előírt rendjében nem szerepel.
 13. Egy átlag magyar életútja: Az élete egy Alexander Dumas regény, ahol az író fordítva írta meg Monte Christo történetét… Ő csövesként kezdte és gazdagként tett igazságot. Az átlag magyar gazdagként kezdi, majd csövesként keresi az igazságot…
 14. Az Isten és ember mibenléte: Az a halál, ha nem alkotunk…Isten is azért él, mert teremt…Ha nem tenné, Isten se létezne.
 15. A Túlvilág racionalitása: A Túlvilág évezredek óta arra szolgál, hogy az evilági hatalmasságok oda söpörjék be a földi halandók jogos igényeit…
 16. Életszínvonal kommunikálása: A kormányzatok rendszerint emelkedő életszínvonal és trendek kommunikálásával palástolják a romló állapotokat.
 17. Ádám és Éva viseletének érthetetlensége: Miért fügefalevél? Miért nem lapu? Füge levélből csak tangát lehet csinálni!
 18. Amikor összeérnek a felfogások: Kísérteties a hasonlóság az én hitem és a Te ateizmusod között.
 19. Hitek és kultúrák dialektikája: Minden hit hatalomra kerülésekor megsemmisíti az előző kultúrákat és saját dogmarendszert ír elő követendőnek. Rombol, gyilkol, nem tolerál semmit, ami nem saját maga. Majd maga is elszörnyed tettein, revízió alá veszi önmagát és saját kultúrát teremt saját hite alapján. Majd eljön az idő, amikor e saját kultúra felülkerekedik a dogmavilágon és a kultúrát terjeszti a hit nevében… Mindez addig tart, amíg egy új hit meg nem jelenik és kezdődik minden elölről..
 20. Mi áll a legszilárdabb alapokon: Azt állítja, hogy követi az egyházat, mert kétezer év bebizonyította: az egyház egy szilárd alapon áll. Ilyen alapon én pedig a prostitúciót követem, mert az több százezer éves alapokon áll és szilárdabb, mint az egyház.
 21. Miért nem volt terrorizmus a Szovjetunióban: Azért, mert azt is államosították.

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑