Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Internet sejkség

2016. 02. 23.

Allah nevében

2016. 02. 23.

Mit jelent a ”Bismillah hir Rahman nir Raheem”?

Ez egy vers (egy ája) a Kegyes Koránból, aminek a jelentése: “A könyörületes, és irgalmas Allah nevében.”
Ez a Kegyes Korán első verse (ájája)
Ez a vers (ája) 114 alkalommal ismétlődik a Koránban
Ez az ája az Allahra emlékezésnek, a „Dhikr”-nek egy formája
Ez egy közös mondat az egész muszlim közösség számára

Annak ellenére, hogy mindez igaz, a Baszmala túlmutat azon, hogy csupán egy mondat legyen. Igaz, manapság meglehetősen köznapi lett, mert a muszlimok szinte bármibe fognak, ennek a kimondásával szokták kezdeni, néha már úgy tűnik, hogy csupán megszokásból mondják, ami veszélyt rejt magában.

Csakúgy, mint a tapasztalt autóvezetők vezetés közben nem gondolnak a lábuk, vagy a kezük helyzetére, kimondani valamit újra és újra elhitetheti velünk, hogy csupán összefűzött szavakat mondunk, és figyelmen kívül hagyjuk a beleágyazódott mélyebb értelmet, különösen a Korán recitálásánál. Annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg, Allah azt kéri tőlünk, hogy mindig vegyük fontolóra azt, és töprengjünk el rajta.

“Bismillah hir Rahman nir Raheem” mondattal, más néven a Baszmalával körültekintően kellene bánnunk, és a fent említett pontokba szedett intelmek szolgáljanak ösztönzésül arra, hogy alaposan áttanulmányozzuk ezt a magasztalt kifejezést.

Azonban mielőtt még fejtegetnénk a Baszmalában rejlő különböző fogalmakat, ösztönzésül nézzünk utána, milyen erényei vannak ennek az ájának. Íme, néhány ezek közül:

A Próféta (békesség legyen ővele, és utódaival) azt mondja: “Bárkinek, aki kimondja a “Bismillah hir Rahman nir Raheem ” mondatot, annak fölíratik 4000 jócselekedete, illetve eltörlődik 4000 rossztette, és 4000 fokozattal feljebb emelkedik.” (Bihar al-Anwar)

Arra a kérdésre, hogy melyik ája a leglényegesebb a Koránban, (Tafseer al-Ayashi szerint) Ali ar-Ridha Imám (béke legyen vele) a “Bismillah hir Rahman nir Raheem” áját említette. Tafseer al-Ayashi azt is hozzátette, hogy a “Bismillah hir Rahman nir Raheem” szorosabban érintkezik Allah legnagyobb nevével, mint amilyen szorosan érintkezik a szemfehérje (az ínhártya) a sötét szembogárral (a pupillával).” (Wasa’il ash-síita)

Ezek az elbeszélések rávilágítanak az ájának az egyes értelmezéseire, és arra, hogy Allah miért helyezett nagy súlyt erre az ájára. Csupán ennek a néhány szónak a kimondása: “Bismillah hir Rahman nir Raheem”, hatalmas mennyiségű áldással és jutalommal jár.

Mindazonáltal a hangsúly most a Baszmalának egy egészen más, egy ritkán tárgyalt szempontjára, a belefoglaltakra irányul: Konkrétan azt kell vizsgálnunk, hogy a “Bismillah hir Rahman nir Raheem” az Allah iránt való szeretet, engedelmesség, és hódolat jeléül, de – mindenekelőtt – a Mindenható Allahban való hit jeléül szolgál.

A szeretet jele

Nézzen körül. Hány vállalkozás, személyes holmi, és vagyontárgy van elnevezve emberekről, családokról, országokról, híres figurákról, és így tovább? Például, hazafias egyének belefoglalják az országuk nevét a boltjuk elnevezésébe.

Vannak, akik a családnevüket foglalják bele az e-mail címükbe. Mások politikai szereplőkkel társítják magukat. Láthat logókat, zászlókat, képeket, és még annyi minden mást a Facebook oldalakon manapság. Sőt, mindenhol, rábukkanhatunk az eszközeink megnevezésében, illetve a személyes holminkon ismert embereknek, vagy más entitásoknak a nevére.

Az ilyen esetek mögött többek között a szeretetet, a büszkeséget, és a valamihez tartozás érzését találjuk, mint motivációt. A meghatározó kapcsolat köztünk és a szóban forgó személy között az egyik fő oka például annak, hogy a vállalatunkat az apánk, anyánk, fiunk, vagy lányunk után nevezzük el. Szeretjük őket. Erősen vonzódunk hozzájuk. Lelkesítenek minket. Ösztökélnek minket. Azt szeretnénk, tudja meg az egész világ, mennyire fontosak ők nekünk, és mennyire szeretjük őket.

Ebben az életben, a tetteink, a döntéseink, és a gondolataink felett rendelkezünk. Minket a tetteink alapján fognak megítélni. Akkor tetteinket milyen Allahénál különb névhez kössük? Valóban, ha szeretjük Allahot, és szenvedéllyel vagyunk minden iránt, ami vele kapcsolatos, akkor igyekezni fogunk mindent Allah nevében megtartani. Allah nevében elkezdeni és bevégezni a dolgainkat. Egyszerűen fogalmazva, a „Bismillah hir Rahman nir Raheem” fog kiáradni abból a szívből, amely telve van az Allah iránti szeretettel.

Az Allah iránti szeretet a muszlim életének sarkalatos pontja. Allah kijelenti a Koránban: “A hívők azonban erősebbek Allah szeretetében.” (Azok, akik hisznek erősebbek az Allah iránti szeretetben.) (2: 165). Imám Ali (béke legyen vele) említi abban a szentbeszédében, amelyben leírást ad a jámbor istenfélőről, hogy “a Teremtő nagysága tölti be a szívüket, és emellett minden más kicsinynek látszik.” (Nahj al-Balagha, szentbeszéd 193.)

Ha már egyszer az Allah iránti szeretetünk tölt el minket, és azt megszilárdítjuk a „Bismillah hir Rahman nir Raheem” révén, akkor elindulunk a magasabb szintű istenfélelemhez, jámborsághoz vezető úton.

Az engedelmességnek a jele

Szeretet a szívből jön, de képet a cselekedetek festenek róla. A cselekedeteket a szándékkal (kiindulópontjukkal) és a rendeltetésükkel lehet beazonosítani. A szándék (kiindulópont) és a rendeltetés lehet tisztességes vagy erkölcstelen attól függően, hogy követik-e Allah határozatait, vagy nem. Például, valaki kereshet pénzt termények eladásával (a szándék tisztességes), vagy lopással, (ez esetben a szándék erkölcstelen). A pénzt felhasználhatja szegények megsegítésére, ez tisztességes rendeltetés, vagy szerencsejátékra, ami egy erkölcstelen rendeltetés.

A dolog természetéből adódóan az erkölcstelen szándék (kiindulópont) illetve rendeltetés letérést jelent Allah útjáról. Ezért a tisztességes szándéknak és a tisztességes rendeltetésnek a párosítása az, ami egyedül elfogadható, annak ellenére, hogy másféle párosítások is rendelkezésre állnak. Az ember, aki szereti Allahot törekszik az Ő megelégedésére azzal, hogy azt teszi, amit Ő kér, és elkerüli azt, amit Ő tilt. Mivel Allah neve bárminemű romlottság felett áll, ezért annak számára, aki azt állítja, hogy szereti Allahot, nincs értelme részt vennie tiltott dolgokban, főleg az Ő nevében. Ezek szerint az embernek nem szabad kimondania a „Bismillah hir Rahman nir Raheem” áját például szeszesital elfogyasztása, vagy házasságtörés elkövetése, vagy más bűnökre való elcsábulás előtt. Ha ezt teszi, az képmutatás. Cseppet sem helyénvaló viselkedés!

Ugyanebben az istenfélőkről szóló szentbeszédben, Imám Ali ezt mondja: “Ha nem lett volna egy határozott élettartam elrendelve mindegyikük számára, a lelkük nem maradt volna a testükben még egy szempillantásnyi időre sem, a jutalomra sóvárgás, illetve a fenyítéstől való rettegés miatt.” (Ugyanott)

Szóval, a Baszmala mindig kordában fogja tartani az egyén cselekedeteit. Végső soron ez a tisztulási folyamat újra és újra az istenfélelem felé tereli az embert. Erről van szó, mivel a cselekedetek olyan módon lesznek elfogadva, ahogy azt Allah kijelenti a Koránban: “Bizony Allah csak [az] istenfélőktől fogad el [valamit].” (05:27)

A hódolat jele

Egy kicsit más megközelítésben a Baszmala segít nekünk kiszakadni az anyagi világból, amiben élünk. Amikor a dolgainkat Allah nevében tesszük, azok kapcsolatban vannak az isteni létezéssel. Ilyenkor a hívő elismeri, hogy Allah vezérel mindent. Ezért az Allahnak behódoló egyén elfogad mindent, ami a cselekedeteiből következik, és aláveti magát a sorsának mindenkoron. Az Allahhoz imádkozó ember hitvallása az, hogy Allah olyan módon teszi megtörténtté a dolgokat, hogy azok hasznosak legyenek – akár ebben az életben, vagy a túlvilágon, vagy mindkettőben. Ha az ember Allah nevében tesz meg valamit, akkor utána nem haragudhat rá.

Az “… ir Rahman nir Raheem” szavak megerősítik ezt a kitételt, mivel kimondásukkal az ember utal arra, hogy Allah könyörülete mindenkire kiterjed (Al-Rahman), de különösen a hívőkre (Al-Raheem).

Ezért, amint ez a tény tudatosodik bennünk, elérjük Allah akaratának való behódolásunk szintjét. És valóban, ezt csak akkor érhetjük el, ha keressük a kapcsolatot a láthatatlan világgal, más néven a “Ghayb”-bal. Természetesen a hit a láthatatlanban fontos tulajdonsága az istenfélőnek. Allah azt mondja: „Ez az írás, amelyhez nem férhet kétség: útmutatás az istenfélők számára, akik hisznek abban, ami rejtve van előttük” (2: 2-3)

 

A hit jele

A Baszmala elvitt minket az Allah iránti szeretetnek, engedelmességnek és behódolásnak az útjára. Az istenfélelem (a jámborság) nyilvánvaló gyümölcse ennek az utazásnak. És, ha már mindezek a szintek összeolvadnak, akkor miénk lett a muszlimokhoz illő helyes hit fenséges megtestesülése. Egy igazi hívőtől tényleg megkívántatnak mindezek a lényegbevágó tulajdonságok: szeretet, engedelmesség és hódolat – különben a hitünkben jelentős kibúvókra lelünk.

Szeretheti a muszlim Allahot úgy, hogy nem engedelmeskedik neki? Engedelmeskedhetünk Allahnak úgy, hogy a miatt haragszunk rá, amit elhoz számunkra? A Baszmalával igazából azokat az elengedhetetlen elemeket igyekszünk megszerezni, amelyek tökéletessé teszik Allahba vetett bizalmunkat és hitünket. Ezért a Baszmala, a lehető legtisztább formában és csorbítatlanul lesz az őszinte hívő jele.

Van azonban egy apró észrevétel.

Al Hasan al-Askari Imám (béke legyen vele) azt mondja: “Öt dolog jelzi a hívőt,” felsorolja azokat majd eljutván a „Bismillah hir Rahman nir Raheem ” –hoz, azt fennhangon mondja ki. (Wasa’il hamu -Shi’a)

Sokan mondhatják a Baszmalát hangosan, de az imám olyan hívőre utal, aki miközben hangosan mondja, teljesen tisztában van annak mély értelmével. Tovább gondolva, annak hangos recitálása felerősíti az Allah iránti szeretetet, engedelmességet, és hódolatot.

Azt látjuk, hogy minden évben milliók zarándokolnak el Mekkába. Bárki lát egy képet erről (a zarándoklatról) azonnal felismeri a zarándokok hitét és odaadását. Minden évben a Szafar hónap huszadik napján, több millió hívő teszi meg az utat Kerbalába Imám Husszein (béke legyen vele) síremlékéhez. Képen látva ezt az eseményt mindenki át fogja érezni a látogatók hitét és odaadását. Hasonlóképpen a “Bismillah hir Rahman nir Raheem” kimondása egyértelművé fogja tenni, miről szól az iszlám, és lefesti azt a módot, ahogyan mi muszlimok kötődünk Allahhoz. Ez sokkal több puszta istenemlegetésnél. Ha már az imám kimondta, nekünk fel kell emelni a hangunkat, amikor mi mondjuk ki, ezzel (az ája) a mi ügyünkké válik.

Még egy lépés

Azok számára, akik a Baszmala magyarázat iránt behatóbban érdeklődnek, szól ez az elbeszélés:

Imám Ali ezt mondja: “Tudjátok meg, hogy az isteni könyvek minden titka benne van a Koránban. És mindaz, ami a Koránban van, benne vannak a Fátihában. És minden, ami a Fátihában van, benne van a Baszmalában. És minden, ami a Baszmalában van, megtalálható a [’Bism’]-nek a “Baa” betűjében. És minden, ami a “Baa” betűben van, megvan a “Baa” alatti pontban. És én vagyok az a pont a “Baa” betű alatt.” (Yanabee Al Mawadda)

És hogy tovább serkentsd a gondolataidat, vedd fontolóra azt a kapcsolat, ami a “Bismillah hir Rahman nir Raheem” fennhangon való kimondása, és Imám Ali ibn Abi Talib iránti elkötelezettségünk között van.

 

Ez a mi ügyünk

Mindent összevetve a “Bismillah hir Rahman nir Raheem” kimondása egy nagy megtiszteltetés, és meg kell köszönnünk Allahnak, hogy megengedte számunkra, hogy életünket az Ő nevében irányítsuk. Felbecsülhetetlenül sok áldást és viszonzást kapunk. Ez az ája (vers) az Iszlámhoz tartozásunk jele, ezért arra kell törekednünk, hogy méltányoljuk azt.

Így legközelebb, amikor Ön felébred, vagy lefekszik aludni, vagy vizsgázik, vagy szerződést ír alá, vagy imára járul Allah elé, jusson eszébe, hogy amikor kimondja: “Bismillah hir Rahman nir Raheem”, akkor ezzel éppen, mit állít. Bizonyosodjon meg arról, hogy győzedelmes az Ön kijelentése!

Orientalista.hu – H. Gy.

Megosztom:

,
Back to Top ↑